شبکه مورد اعتماد ارائه دهندگان خدمات بهداشتی کلینیک‌‌‌هما

شبکه گسترده ما از بیمارستان‌ها، شرکا در بیمه، و حرفه‌ای‌های بهداشتی تخصصی را بررسی کنید. ما با این ارائه دهندگان معتبر همکاری می‌کنیم تا مراقبت کامل و راحتی برای بیماران ما تضمین شود.

بیمارستان‌های طرف قرارداد

بیمارستان‌یاس‌سپید

بیمارستان‌یاس‌سپید

بیمارستان‌تندیس‌جردن

بیمارستان‌تندیس‌جردن

بیمارستان‌ایرانشهر

بیمارستان‌ایرانشهر

بیمارستان‌پاسارگاد

بیمارستان‌پاسارگاد

بیمارستان‌فرمانیه

بیمارستان‌فرمانیه

بیمارستان‌تریتا

بیمارستان‌تریتا

هتل‌بیمارستان‌گاندی

هتل‌بیمارستان‌گاندی

بیمه های طرف قرارداد

بیمه‌تامین‌اجتماعی

بیمه‌تامین‌اجتماعی

بیمه ایران

بیمه ایران

بیمه دانا

بیمه دانا

بیمه سامان

بیمه سامان

بیمه پارسیان

بیمه پارسیان

بیمه کارآفرین

بیمه کارآفرین

بیمه‌آتیه‌سازان‌حافظ

بیمه‌آتیه‌سازان‌حافظ

بیمه کوثر

بیمه کوثر

بیمه اس‌او‌اس

بیمه اس‌او‌اس

بیمه البرز

بیمه البرز

بیمه آسیا

بیمه آسیا

01 02 03 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶